Oferta

Klienci Indywidualni

 

• prawo cywilne:

- sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (w tym z wypadków komunikacyjnych)

- sprawy o zapłatę,

- sprawy o ochronę dóbr osobistych,

- sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych,

- postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, w tym udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości, wyjawienie majątku dłużnika.

• prawo rodzinne:

- sprawy o rozwód, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem,

- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

- ubezwłasnowolnienie

• prawo rzeczowe:

- sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę posiadania, ustanowienie służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

• prawo spadkowe:

 - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zabezpieczenie spadku


• prawo lokalowe:

- sprawy o eksmisje, podwyżki czynszów, wypowiedzenie najmu, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,


• prawo pracy:

- sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,

- sprawy o mobbing

- sprawy o naruszenie równego traktowania pracowników

- sprawy o ustalenie wypadku przy pracy

 

• prawo medyczne:

- sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej


• prawo gospodarcze i handlowe:

- sprawy w postępowaniu gospodarczym, nakazowym i upominawczym,

- sporządzanie umów spółek, statutów,

- sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości.

 

 

 

 

Przedsiębiorcy

 

Kancelaria:

- doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych,

- prowadzi zastępstwo prawne przed Sądami powszechnymi i administracyjnym, w tym przed Sądem Najwyższym i NSA, organami administracji oraz w postępowaniu arbitrażowym,

- przygotowuje oraz opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,

- opracowuje oraz opiniuje regulaminy wewnątrzzakładowe, doradza przy ich stosowaniu i wdrażaniu,

- prowadzi projekty związane z przygotowaniem transakcji związanych z przekształceniem formy prawnej Klientów, w tym łączeniu i podziału Spółek,

- prowadzi obsługę biura zarządu spółek, przygotowuje dokumenty korporacyjneoraz dokumenty  związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- pomaga w procesach podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółek kapitałowych,

- pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji strategicznych kontraktów.  

1.Zakładanie, przekształcanie, podział,  likwidacja podmiotów gospodarczych.

Zakładanie spółek

Obsługa prawna w powyższym zakresie polega na:

- zaproponowaniu inwestorowi optymalnej z jego punktu widzenia, potrzeb i rodzaju planowanej działalności formy prawnej działania;

- przygotowanie umowy inwestycyjnej (umowy wspólników);

- przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności;

- uzyskanie niezbędnych rejestracji, zgłoszeń i zezwoleń;

Przekształcanie, podział, zmiana formy prawnej Spółek

- przygotowywanie dokumentacji na potrzeby transakcji związanych z przekształceniami spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe,

- kompleksową pomoc prawną w zakresie łączenia lub podziału spółek,

- doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,

- sprawy związane z tworzeniem oraz obsługą oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

Likwidacja Spółek

Niezwykle istotne jest także sprawne przeprowadzenie likwidacji spółki, w szczególności ściągnięcie jej wierzytelności oraz rozdysponowanie mienia spółki z maksymalnym zyskiem. Kancelaria posiada wiedzę i umiejętności konieczne do właściwej obsługi prawnej procesu zamykania działalności gospodarczej, zarówno wynikającego z woli właścicieli spółki (likwidacja), jak i przymusowego, związanego ze stanem upadłości przedsiębiorcy.

 

2.Prawo budowlane. Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

-kancelaria posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów budowlanych, w kwestiach związanych z rozstrzyganiem przetargów na obsługę inwestycji budowlanych,

-kancelaria posiada doświadczeniu w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane.

 

3.Prawo gospodarcze.

W tym zakresie Kancelaria:

- doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- przygotowuje i opiniuje kontrakty handlowe, w tym umowy o współpracy gospodarczej, umowy dystrybucyjne i wdrożeniowe,

- opracowuje umowy związane z nabywaniem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi,

- przygotowuje transakcje związane z nabywaniem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.

 

4.Odzyskiwanie należności.

-kancelaria posiada doświadczenie w odzyskiwaniu należności, zajmując się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji.

 

 

5. Prawo Pracy.

Kancelaria dysponuje doświadczeniem w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi łączącymi pracowników i współpracowników z pracodawcą,

W sprawach z tej gałęzi prawa kancelaria reprezentują zarówno interesy przedsiębiorców jak i pracodawców w zakresie:

- sporów związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie trwania stosunku pracy

- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniuoraz umów o zachowaniu poufności,

-opracowanie kontraktów menadżerskich,

-tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,

-opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,

-pomocy prawnej w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa.